PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III 2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie informuje o możliwości składania w 2017r. wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III".

Wnioski i wystąpienia samorządów powiatowych dotyczące obszarów B, C, D, G programu przyjmowane będą w terminie od 1 grudnia 2016r. do 15 lutego 2017r.

Wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu przyjmowane będą w terminie od 1 grudnia 2016r. do 30 listopada 2017r.,należy je składać do Oddziału Mazowieckiego PFRON w Warszawie przy ul. Grójeckiej 19/25.

Ze środków przeznaczonych na realizację programu może zostać udzielona pomoc w ramach:

 • obszaru B - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się
  i komunikowania (powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy);

 • obszaru C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych (gminy, powiaty, organizacje pozarządowe);

 • obszaru D - likwidacja barier transportowych: placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty, jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,

 • obszaru E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji co najmniej 30 osób niepełnosprawnych;

 • obszaru G – finansowanie poza algorytmem zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych;

Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2017r.:

 • obszar B – 50% kosztów, do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

 • obszar C – 50% kosztów, do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy
  w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;

 • obszar D – na likwidację barier transportowych 70% kosztów dla placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych, 80% kosztów dla Warsztatów Terapii Zajęciowej z zastrzeżeniem:

 - 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,

250.000,00 zł dla autobusów;

 • obszar E - 25% kosztów, do 9.000 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych;

 • w przypadku obszaru G, proponuje się nie ustalać wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.                                                                                                                                                                   

Wnioski należy składać do dnia 31 stycznia 2017 roku do:

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie

ul. Ozdowskiego 1a

09-500 Gostynin

tel. kont. 24 235 22 92 wew. 6

Szczegółowe informacje na temat programu i procedur znajdują się na stronie internetowej: www.pfron.org.pl

 

 

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates