W ramach realizowanego projektu Lepszy start w miesiącu marcu 2017r. wszyscy uczestnicy projektu zakończyli poradnictwo psychologiczne prowadzone w formie indywidualnych i grupowych zajęć. Celem spotkań było wspieranie uczestników projektu poprzez podniesienie poczucia własnej wartości. Prowadzone były ćwiczenia z zakresu postaw asertywnych, lepszej komunikacji, umiejętności negocjacyjnych, ćwiczenia redukujące lęk społeczny oraz trening umiejętności interpersonalnych. Zadaniem psychologa podczas realizacji projektu było wspieranie w zakresie rozwiązywania problemów i radzenia sobie ze stresem.

     

 

 

 

    Specjaliści z Wojewódzkiego Urzędu Pracy Filia w Płocku zapoznali uczestników projektu z metodami aktywnego poszukiwania pracy, zasadami ułatwiającymi znalezienie zatrudnienia, zasadami pisania życiorysu zawodowego.

     Udział w zajęciach prowadzonych przez doradców zawodowych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy Filia w Płocku dał szansę uczestnikom projektu na szersze spojrzenie na rynek pracy, rozważenie możliwości poszukiwania atrakcyjnych ofert nie tylko w najbliższej okolicy, ale również z uwzględnieniem sąsiadujących miast. Uczestnicy projektu „Lepszy start” wysoko ocenili wiedzę zdobytą na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego prowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy Filia w Płocku.

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Filia w Płocku

09-402 Płock, ul. Kolegialna 19

tel. (24) 264 03 75/76                                                                                                   

plock.wup.mazowsze.pl                                                                                           

wup.warszawa.praca.gov.pl

 

 

 

 

 

Informacje o projekcie

Tytuł projektu: Lepszy start

Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020:

IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem.

Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014 - 2020:

9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Nazwa wnioskodawcy: Powiat Gostyniński

Nazwa jednostki realizującej projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 1a

Okres realizacji projektu: od 01.10.2016r. do 30.09.2018r.

Wartość projektu ogółem: 365 000,00 zł

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 292 000,00 zł

Celem głównym projektu jest aktywna integracja 36 osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie powiatu gostynińskiego. Projekt podzielony jest na dwie edycje. W pierwszej edycji projektu od 01.10.2016r. do 30.09.2017r. uczestniczy 8 osób z niepełnosprawnością, 7 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz 3 wychowanków rodzin zastępczych. Z wszystkimi uczestnikami projektu „Lepszy start” zawarto kontrakty socjalne, w ramach których zobowiązali się oni do realizacji indywidualnie dla nich opracowanej ścieżki reintegracji. Udział w projekcie pozwoli uczestnikom na zwiększenie lub nabycie nowych umiejętności zawodowych, wzrost kompetencji społecznych, co w dalszej perspektywie będzie skutkowało zwiększeniem ich aktywności zawodowej.

Zakres oferowanego wsparcia:

Działaniami przewidzianymi do realizacji w projekcie są:

a) reintegracja zawodowa:

- indywidualne i grupowe spotkania z doradcą zawodowym,

- indywidualne kursy zawodowe dostosowane do uczestnika projektu zgodnie z predyspozycjami zawodowymi i potrzebami na rynku pracy.

b) reintegracja społeczna:

- poradnictwo psychologiczne w formie indywidualnych i grupowych  zajęć,

- świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych i osób opuszczających rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą.

c) reintegracja zdrowotna:

- vouchery na samodzielny zakup usług rehabilitacyjnych lub dentystycznych.

d) reintegracja edukacyjna:

- kurs prawa jazdy kat. B,

- kurs komputerowy,

- indywidualny kurs językowy,

- obóz językowy,

- warsztaty poradnictwa prawnego.

 

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates