AKTYWNY SAMORZĄD

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie informuje, że Powiat Gostyniński przystąpił w bieżącym roku do realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób w życiu społecznym, zawodowym oraz dostępie do edukacji. 

Powiat Gostyniński w roku 2018 przystąpił do realizacji następujących obszarów wsparcia:

Moduł-nr, nazwa

Obszar-nazwa

Zadanie-nr, nazwa

Adresat programu

Maksymalna kwota dofinansowania

Wkład własny Wnioskodawcy

Nr 1 – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Obszar A - likwidacja bariery transportowej.

Nr 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu.

 

 

 

 

 

Nr 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B.

Osoba niepełnosprawna w wieku do 18 lat lub w wieku aktywności zawodowej, posiadająca:

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

- dysfunkcję narządu ruchu.

 

Osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, posiadająca:

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

-dysfunkcję narządu ruchu.

 

8.000,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

2.200 zł

(koszt kursu i egzaminów – 1.600,00 zł, pozostałe koszty – 600,00 zł)

15% ceny brutto zakupu/usługi.

 

 

 

 

 

 

25% ceny brutto zakupu/usługi

 

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym.

Nr 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania.

 

 

 

 

 

 

 

Nr 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

 

Osoba niepełnosprawna w wieku do 18 lat lub w wieku aktywności za

 

 

 

Osoby, które otrzymały dofinansowanie w ramach Obszaru B, zadanie nr 1.

Dla osoby niewidomej - 20.000 zł, z czego urządzenia brajlowskie - 12.000 zł

- dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku - 8.000 zł

- dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych - 5.000 zł

 

Dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,

-dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł.

Z możliwością zwiększenia kwoty dof. w indywidualnych przypadkach max. o 100%, wyłącznie w przypadku gdy poziom dysf. narządu wzroku wymaga zwiększenia godzin szkolenia

Brak

 

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się

Nr 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

 

Osoba niepełnosprawna, posiadająca:

- znaczny stopień niepełnosprawności, lub orzeczenie o niepełno –sprawności.

3.000 zł

Brak

 

 

Nr 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości.

Osoba niepełnosprawna, w wieku aktywności zawodowej lub zatrudniona, posiadająca:

- stopień niepełnosprawności,

- opinię eksperta PFRON (powoływanego przez realizatora programu) potwierdzającą stabilność procesu chorobowego,

- opinię eksperta PFRON potwierdzającą rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Po amputacji w zakresie:

-ręki – 9.000 zł

- przedramienia – 20.000 zł

- ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł

- na poziomie podudzia – 14.000 zł

- na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł

- uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000zł

Z możliwością zwiększenia kwoty dof. w szczególnych przypadkach.

10% ceny brutto zakupu/usługi

 

 

Nr 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości).

Osoba niepełnosprawna, w wieku aktywności zawodowej lub zatrudniona, posiadająca:

- stopień niepełnospra- wności,

- opinię eksperta PFRON (powoływanego przez realizatora programu) potwierdzającą stabilność procesu chorobowego,

- opinię eksperta PFRON potwierdzającą rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

do 30% kwot, o których mowa w zadaniu nr 3

10% ceny brutto zakupu/usługi

 

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

 

Osoba niepełnosprawna będąca aktywną zawodowo, posiadająca:

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

- pełniąca rolę opiekuna prawnego dziecka.

200 zł miesięcznie,  tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.

15% ceny brutto zakupu/usługi

Nr II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

 

 

Osoba niepełnosprawna będąca aktywną zawodowo, która:

- posiada znaczny stopień niepełnosprawności lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

- pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej, lub kolegium, lub prowadzi przewód doktorski otwarty poza studiami doktorskimi.

Dot. każdego półrocza:

- równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku – niezależnie od daty poniesienia kosztów)

- za prowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia:

- do 1000,00 zł.

- 15% wartości czesnego – w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach 1 formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),

- 65% wartości czesnego w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż 1 formy kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż 1 kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (2 i kolejnych kierunków).

Wnioski wraz z załącznikami dostępne są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie, 

przy ul. Ozdowskiego 1a, Gostynin oraz na stronie internetowej pcpr.mdi.pl. 

Termin zakończenia przyjmowania wniosków upływa, w przypadku:

Modułu I

01.04.2018r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I

30.08.2018r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I

Modułu II:

01.03.2018r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2017/2018

30.03.2018r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach

roku szkolnego/akademickiego 2017/2018

01.09.2018r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019

10.10.2018r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach

roku szkolnego/akademickiego 2018/2019

Bliższych informacji na temat programu można uzyskać osobiście w siedzibie PCPR lub telefoniczne pod numerem 
(24) 235 22 92

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową. 
Obszar A – likwidacja bariery transportowej. 
Zadanie nr 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu. 

pdf1 Wniosek (osoba pełnoletnia)
pdf1 Wniosek (dziecko/podopieczny)
pdf1 Wkładka
pdf1 Załącznik nr 1 - Oświadczenie o dochodach
pdf1 Załącznik nr 3 - Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Zadanie nr 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B.

pdf1 Wniosek (osoba pełnoletnia)
pdf1 Wkładka
pdf1 Załącznik nr 1 - Oświadczenie o dochodach
pdf1 Załącznik nr 3 - Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym. 
Zadanie nr 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania.

pdf1 Wniosek (osoba pełnoletnia)
pdf1 Wniosek (dziecko/podopieczny)
pdf1 Wkładka
pdf1 Załącznik nr 1 - Oświadczenie o dochodach
pdf1 Załącznik nr 2a - Zaświadczenie lekarskie (B1,C1,3,4) 
pdf1 Załącznik nr 2b - Zaświadczenie lekarskie (B1) 
pdf1 Załącznik nr 3 - Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Zadanie nr 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

pdf1 Wniosek (osoba pełnoletnia)
pdf1 Wniosek (dziecko/podopieczny)
pdf1 Wkładka
pdf1 Załącznik nr 1 - Oświadczenie o dochodach
pdf1 Załącznik nr 2a - Zaświadczenie lekarskie (B1,C1,3,4) 
pdf1 Załącznik nr 2b - Zaświadczenie lekarskie (B1) 
pdf1 Załącznik nr 3 - Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się. 
Zadanie nr 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

pdf1 Wniosek (osoba pełnoletnia)
pdf1 Wniosek (dziecko/podopieczny)
pdf1 Wkładka
pdf1 Załącznik nr 1 - Oświadczenie o dochodach
pdf1 Załącznik nr 2a - Zaświadczenie lekarskie (B1,C1,3,4) 
pdf1 Załącznik nr 3 - Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Zadanie nr 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

pdf1 Wniosek (osoba pełnoletnia)
pdf1 Wniosek (dziecko/podopieczny)
pdf1 Wkładka
pdf1 Załącznik nr 1 - Oświadczenie o dochodach
pdf1 Załącznik nr 3 - Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Zadanie nr 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości.

pdf1 Wniosek (osoba pełnoletnia)
pdf1 Wkładka
pdf1 Załącznik nr 1 - Oświadczenie o dochodach
pdf1 Załącznik nr 2a - Zaświadczenie lekarskie (B1,C1,3,4) 
pdf1 Załącznik nr 3 - Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Zadanie nr 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości.

pdf1 Wniosek (osoba pełnoletnia)
pdf1 Wkładka
pdf1 Załącznik nr 1 - Oświadczenie o dochodach
pdf1 Załącznik nr 2a - Zaświadczenie lekarskie (B1,C1,3,4) 
pdf1 Załącznik nr 3 - Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

pdf1 Wniosek (osoba pełnoletnia)
pdf1 Wkładka
pdf1 Załącznik nr 1 - Oświadczenie o dochodach
pdf1 Załącznik nr 3 - Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Moduł II - Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

pdf1 Wniosek - Osoba pełnoletnia
pdf1 Wkładka - Moduł_II - Dofinansowanie kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym
pdf1 Załącznik nr 1 - Oświadczenie o dochodach
pdf1 Załącznik nr 3 - Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
pdf1 Załącznik nr 4 - Zaświadczenie z uczelni

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates