Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

włącz .

          Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

- Sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności -

w Gostyninie ul. Ozdowskiego 1a, 09-500 Gostynin.

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie

Kwestionariusz osobowy

UNIEWAŻNIENIE Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gostyninie

włącz .

        Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności unieważnia  zapytanie ofertowe z dnia 18.03.2016r.  na nabór na stanowisko urzędnicze  - Sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - w Gostyninie ul. Ozdowskiego 1a, 09-500 Gostynin.

Powodem unieważnienia jest to, iż:

- złożone oferty nie spełniają wymogów formalnych;

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - INSPEKTOR NADZORU

włącz .

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie ul. Ozdowskiego 1a, 09-500 Gostynin

          Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie zaprasza do składania ofert na pełnienie w 2016 roku funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi, w związku z likwidacją barier architektonicznych u osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie powiatu gostynińskiego.

Szczegóły ...

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

włącz .

         Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie unieważnia  zapytanie ofertowe z dnia 24.03.2016r. dotyczące usługi: pełnienie w roku 2016 nadzoru nad robotami budowlanymi, w związku z likwidacją barier architektonicznych u osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie powiatu gostynińskiego. Powodem unieważnienia jest to, iż:

- pierwsza złożona oferta nie spełnia wymogów formalnych;

- druga złożona oferta przekracza szacowaną kwotę przeznaczoną na realizację zadania.

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2016-2020 W POWIECIE GOSTYNIŃSKIM

włącz .

           Program na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie gostynińskim na lata 2016-2020 określa kierunki polityki społecznej powiatu gostynińskiego wobec osób niepełnosprawnych, w szczególności w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych. Ma on na celu zminimalizowanie skutków niepełnosprawności oraz umożliwienie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych we wszystkich obszarach życia. Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych zamieszkujących teren powiatu gostynińskiego.

Załącznik:

pdf1Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych  na lata 2016-2020 w Powiecie Gostynińskim

 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

włącz .

       Gdzie możesz znaleźć pomoc

       Definicja przemocy w rodzinie

       Rodzaje przemocy

       Cykl przemocy

       Mity i stereotypy dotyczące przemocy

       Przemoc wobec dzieci

       Formy pomocy udzielanej osobom doznającym przemocy domowej

       Polskie prawo o przemocy w rodzinie

 
Telefony ogólnopolskie alarmowe, interwencyjne  oraz informacyjne

 

Ogólnopolskie Pogotowie Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  - tel. 800-12-00-02

                                                                                          telefon czynny całą dobę

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży -  tel. 116-111

pn-sb 12.00-22.00

Bezpłatny numer dla dzieci - tel. 800 – 12 – 12 – 1

godz.  8.15-20.00

Kryzysowy telefon zaufania - 116-23.

 

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci  - tel. 800-100-100

   Bezpłatna, anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania.

 

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

- tel. 22 – 499 – 37 – 33;       pn-pt  9.00- 15.00

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy

- tel. 22  845 – 12 – 12          pn - pt 8.00 - 16.00

Policja - 997; jednolity nr alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej - 112.

Poradnia telefoniczna dla osób doświadczających przemocy w rodzinie - 22 668-70-00.

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Fundacji Dzieci Niczyje - 116-111.

 

„Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2021”

włącz .

 

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie przedstawia projekt Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020. Prace nad przygotowaniem programu koordynowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie. Program został opracowany w oparciu o aktualne dane dotyczące skali przemocy, wiedzy o jej formach i możliwościach udzielania wsparcia ofiarom oraz z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

 

Załącznik:

pdf1 Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.

pdf1 Powiatowy program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc na lata 2016-2020.

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

włącz .

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie ul. Ozdowskiego 1a, 09-500 Gostynin

         Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie zaprasza do składania ofert na pełnienie w 2016 roku funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi, w związku z likwidacją barier architektonicznych u osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie powiatu gostynińskiego.

Świadczenie 500 zł dla dzieci w pieczy zastępczej

włącz .

Dzieci w pieczy zastępczej otrzymają dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie. Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego będzie przysługiwać niezależnie od dochodu na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

 

W ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzono dwa świadczenia: dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w tej placówce. Od kwoty dodatku nie jest odprowadzany podatek.

Dla kogo dodatek wychowawczy?

Dodatek ten przysługuje na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka, bez względu na kryterium dochodowe. Jest on udzielany na wniosek rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.

Ważne! Dodatek otrzymają zarówno osoby otrzymujące świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jak również osoby otrzymujące świadczenia na zasadach z ustawy o pomocy społecznej (art. 226 ust. 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

Dla kogo dodatek do zryczałtowanej kwoty?

W przypadku placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego, na każde dziecko umieszczone w tej placówce, przysługuje do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w tej placówce. Dodatek ten przysługuje na wniosek dyrektora placówki.

Uwaga!

Dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty  nie przysługuje na dziecko pozostające w pieczy zastępczej po ukończeniu przez nie 18 roku życia.

Gdzie złożyć wniosek?

Przyznanie dodatku następuje w drodze decyzji. Wniosek należy złożyć w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wzór wniosku nie jest określany rozporządzeniem. Jest to analogiczne rozwiązanie jak w przypadku świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej.

Ważne! Nie obowiązuje wzór wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego określony w rozporządzeniu ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Na jaki okres przysługuje dodatek?

Prawo do dodatku ustala się na okres 12 miesięcy. W przypadku braku zmian w sytuacji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka mającej wpływ na prawo do dodatku wychowawczego ustala się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu.

Od kiedy przysługuje dodatek?

Dodatek przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka odpowiednio w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka lub placówki, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku.

Ważne terminy!

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do dodatku wychowawczego lub dodatku do zryczałtowanej kwoty, przysługującego na dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r.), prawo do dodatku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie wymienionej ustawy (czyli od 1 kwietnia).

Oznacza to, że jeżeli rodzina zastępcza złoży wniosek np. 15 czerwca, dostanie wyrównanie od kwietnia. Natomiast w przypadku złożenia wniosku dopiero  np. 7 lipca, dodatek będzie przysługiwał tylko od lipca.

Dodatek wychowawczy i dodatek do zryczałtowanej kwoty jest finansowany w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Gmina i powiat nie ponoszą wydatków związanych z tym świadczeniem.

 

Więcej informacji a stronie http://www.mazowieckie.pl/pl/urzad/polityka-spoleczna

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates