POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2016-2020 W POWIECIE GOSTYNIŃSKIM

włącz .

           Program na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie gostynińskim na lata 2016-2020 określa kierunki polityki społecznej powiatu gostynińskiego wobec osób niepełnosprawnych, w szczególności w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych. Ma on na celu zminimalizowanie skutków niepełnosprawności oraz umożliwienie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych we wszystkich obszarach życia. Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych zamieszkujących teren powiatu gostynińskiego.

Załącznik:

pdf1Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych  na lata 2016-2020 w Powiecie Gostynińskim

 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

włącz .

       Gdzie możesz znaleźć pomoc

       Definicja przemocy w rodzinie

       Rodzaje przemocy

       Cykl przemocy

       Mity i stereotypy dotyczące przemocy

       Przemoc wobec dzieci

       Formy pomocy udzielanej osobom doznającym przemocy domowej

       Polskie prawo o przemocy w rodzinie

 
Telefony ogólnopolskie alarmowe, interwencyjne  oraz informacyjne

 

Ogólnopolskie Pogotowie Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  - tel. 800-12-00-02

                                                                                          telefon czynny całą dobę

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży -  tel. 116-111

pn-sb 12.00-22.00

Bezpłatny numer dla dzieci - tel. 800 – 12 – 12 – 1

godz.  8.15-20.00

Kryzysowy telefon zaufania - 116-23.

 

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci  - tel. 800-100-100

   Bezpłatna, anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania.

 

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

- tel. 22 – 499 – 37 – 33;       pn-pt  9.00- 15.00

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy

- tel. 22  845 – 12 – 12          pn - pt 8.00 - 16.00

Policja - 997; jednolity nr alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej - 112.

Poradnia telefoniczna dla osób doświadczających przemocy w rodzinie - 22 668-70-00.

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Fundacji Dzieci Niczyje - 116-111.

 

„Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2021”

włącz .

 

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie przedstawia projekt Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020. Prace nad przygotowaniem programu koordynowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie. Program został opracowany w oparciu o aktualne dane dotyczące skali przemocy, wiedzy o jej formach i możliwościach udzielania wsparcia ofiarom oraz z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

 

Załącznik:

pdf1 Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.

pdf1 Powiatowy program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc na lata 2016-2020.

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

włącz .

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie ul. Ozdowskiego 1a, 09-500 Gostynin

         Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie zaprasza do składania ofert na pełnienie w 2016 roku funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi, w związku z likwidacją barier architektonicznych u osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie powiatu gostynińskiego.

Świadczenie 500 zł dla dzieci w pieczy zastępczej

włącz .

Dzieci w pieczy zastępczej otrzymają dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie. Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego będzie przysługiwać niezależnie od dochodu na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

 

W ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzono dwa świadczenia: dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w tej placówce. Od kwoty dodatku nie jest odprowadzany podatek.

Dla kogo dodatek wychowawczy?

Dodatek ten przysługuje na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka, bez względu na kryterium dochodowe. Jest on udzielany na wniosek rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.

Ważne! Dodatek otrzymają zarówno osoby otrzymujące świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jak również osoby otrzymujące świadczenia na zasadach z ustawy o pomocy społecznej (art. 226 ust. 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

Dla kogo dodatek do zryczałtowanej kwoty?

W przypadku placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego, na każde dziecko umieszczone w tej placówce, przysługuje do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w tej placówce. Dodatek ten przysługuje na wniosek dyrektora placówki.

Uwaga!

Dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty  nie przysługuje na dziecko pozostające w pieczy zastępczej po ukończeniu przez nie 18 roku życia.

Gdzie złożyć wniosek?

Przyznanie dodatku następuje w drodze decyzji. Wniosek należy złożyć w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wzór wniosku nie jest określany rozporządzeniem. Jest to analogiczne rozwiązanie jak w przypadku świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej.

Ważne! Nie obowiązuje wzór wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego określony w rozporządzeniu ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Na jaki okres przysługuje dodatek?

Prawo do dodatku ustala się na okres 12 miesięcy. W przypadku braku zmian w sytuacji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka mającej wpływ na prawo do dodatku wychowawczego ustala się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu.

Od kiedy przysługuje dodatek?

Dodatek przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka odpowiednio w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka lub placówki, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku.

Ważne terminy!

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do dodatku wychowawczego lub dodatku do zryczałtowanej kwoty, przysługującego na dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r.), prawo do dodatku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie wymienionej ustawy (czyli od 1 kwietnia).

Oznacza to, że jeżeli rodzina zastępcza złoży wniosek np. 15 czerwca, dostanie wyrównanie od kwietnia. Natomiast w przypadku złożenia wniosku dopiero  np. 7 lipca, dodatek będzie przysługiwał tylko od lipca.

Dodatek wychowawczy i dodatek do zryczałtowanej kwoty jest finansowany w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Gmina i powiat nie ponoszą wydatków związanych z tym świadczeniem.

 

Więcej informacji a stronie http://www.mazowieckie.pl/pl/urzad/polityka-spoleczna

ZAPROSZENIE

włącz .

          Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie, Zespół ds. Pieczy Zastępczej ogłasza nabór kandydatów gotowych stworzyć jedną z form opieki zastępczej dla dzieci, które z różnych przyczyn nie mogą dalej przebywać ze swoimi rodzicami biologicznymi.


Zachęcamy do wzięcia udziału w bezpłatnym, kilkumiesięcznym szkoleniu dla kandydatów na niezawodowe i zawodowe rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka lub dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego.


Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia oraz rodzinnej pieczy zastępczej można uzyskać w siedzibie PCPR w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 1a  w godzinach: 7.30 -15.30 lub pod numerem telefonu 24 235 22 92


Planowany termin rozpoczęcia szkolenia: 01.04.2016r.

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gostyninie

włącz .

          Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

- Sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności -

w Gostyninie ul. Ozdowskiego 1a, 09-500 Gostynin.

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie

Kwestionariusz osobowy

Uwaga, zmiana wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach pp. „Aktywny Samorząd“

włącz .

PCPR w Gostyninie informuje, iż zmienił się formularz wniosku w zakresie: wniosek osoba pełnoletnia, wniosek dziecko/podopieczny oraz wkładka Moduł II. Wszystkie osoby, które pobrały wniosek w wersji elektronicznej lub w PCPR wg starego wzoru proszone są o ponowne pobranie i uzupełnienie formularza wg nowego wzoru.

 

Pilotażowy Program Aktywny Samorząd w 2016r.

Moduły, obszary i zadania, które będą realizowane w 2016r. oraz terminy składania wniosków


 

Moduł I:

 • Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

 • Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

 • Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

 • Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

 • Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

 • Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

 • Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

 

Moduł I

 

01.04.2016r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I

30.08.2016r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I


 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

 

Moduł II

 

01.03.2016r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2015/2016

15.04.2016r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach

roku szkolnego/akademickiego 2015/2016

01.09.2016r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2016/2017

10.10.2016r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach

roku szkolnego/akademickiego 2016/2017

 

 

Więcej informacji pod adresem www:

http://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/3098,Aktywny-samorzad-w-2016-roku.html

 

DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

Super User włącz .

W dniu 20 czerwca 2015r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie zorganizowało na terenie Ośrodka Jeździeckiego „Victoria” w Bierzewicach Dzień Rodzicielstwa Zastępczego.

Spotkanie to było okazją do przeprowadzenia szkolenia dla rodzin zastępczych oraz  zaprezentowania filmów wyreżyserowanych przez grupę uczniów z LO im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie pod kierunkiem pedagoga szkoły, oraz uczennicy Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie.

Filmy te ukazały misję, jaką może pełnić każdy człowiek zapraszając do swojego domu i serca dziecko pozbawione opieki rodziny naturalnej.

Szczególnie ważnym dla rodzin zastępczych i organizatorów był udział w spotkaniu Starostów Powiatu Gostynińskiego, Burmistrza Miasta Gostynina, Wójta Gminy Gostynin i przedstawicieli gmin Powiatu Gostynińskiego. Obecność przedstawicieli samorządów jest wyrazem troski i wdzięczności za trud pracy rodzin zastępczych.

Organizator pieczy zastępczej do wspólnej zabawy zaprosił również dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych, podkreślając w ten sposób swoje zatroskanie o dzieci przebywające w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Dzieciom przygotowano liczne atrakcje takie jak: nauka jazdy konnej, jazda na kucyku, przejażdżki bryczkami, nauka tańca zumba. Wszyscy obejrzeli pokaz sztuk walki Krav Maga zaprezentowanej przez wolontariusza Pana Radosława Topólniaka. Dzieci i młodzież uczestniczyły w licznych konkursach i zabawach, zorganizowanych i prowadzonych przez wolontariuszy z Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie. Całej zabawie oraz biesiadowaniu towarzyszyła radosna muzyka, którą kierował w ramach wolontariatu Pan Łukasz Racki.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie będące Organizatorem Rodzinnej Pieczy zastępczej dziękuje wszystkim osobom, które przyczyniły się do uświetnienia tego wyjątkowego dnia.

Podziękowania kierujemy do:

 • Firmy Etos z Gdańska i sklepu Diverse w Gostyninie,
 • Sklepu Kaufland Polska sp. zo. o w Gostyninie,
 • Sklepu Ważka Pani Moniki Berlińskiej,
 • Sklepu Multi Fun Pani Małgorzty Rędzikowskiej-Mystkowskiej ,
 • Firmy Dubimex - Zakładu Przetwórstwa Mięsnego Pana Zygmunta Dubielak,
 • Przedsiębiorstwa rolno-spożywczego - piekarni Dubielak Pana Dariusza Dubielak,
 • Księgarni Pana Tomaszewskiego Mariana,
 • Księgarni Pana Tadeusza Tomaszewskiego,
 • Gabinetu Masażu „IMADŁO” Pana Piotra Tucholskiego,
 • Restauracji „BAJKA” Pani Agaty Olewnik,
 • Strefy Urody „EWELINA” Pani Eweliny Piotrowskiej-Radeckiej,
 • Ośrodka Rozwoju Osobistego „POKOCHAJ SIEBIE” Pani Renaty Bąk,
 • Restauracji 40 + Państwa Balcerzak,
 • BORDOO PIZZA Pana Tomasza Ambroziewicza,
 • Pana Ryszarda Karaś,
 • Firmy OLI-BUD Materiały Budowlane Pani Agnieszki Zielińskiej – Myszkowskiej,
 • Sklepu „KAMELEON” Pani Katarzyny Wasiewicz,
 • Salonu kosmetycznego „STUDIO LA FEMME” Pani Katarzyny Dawidowskiej,
 • Salonu Fryzjerskiego „DOROTA” Pani Doroty Pokropińskiej,
 • Butiku „WENECJA” w Gostyninie,
 • Akademii Inicjatyw Młodzieżowych,
 • PUFOTEKA.PL Pana Macieja Leszczyńskiego,
 • Firmy „PRZEMO” Pana Przemysława Tyrajskiego,
 • Drukarni MAXTON Pana Waldemara Chmieleckiego,
 • Pana Roberta Kołodziejskiego,
 • Pana Radosława Topólniak,
 • Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Gostyninie oraz Pani Dyrektor Zofii Piotrowskiej,
 • Rodzinnego Domu Dziecka w Ruszkowie oraz Pani Dyrektor Sylwii Andrysiak,
 • Rodzinnego Domu Dziecka w Ruszkowie oraz Pani Dyrektor Joanny Banach,
 • Pana Piotra Tucholskiego,
 • Pana Łukasza Rackiego,
 • Pana Tomasza Waćkowskiego,
 • Drukarni „SZMYDT” w Gostyninie,
 • Pani Barbary Budner,
 • Księgarni Hurt-Detal Pani J. Karolskiej,
 • Firmy Daunpol Płock J. Kwiatkowskiej,
 • Firmy Chocobakal Pana Jarosława Palczewskiego,
 • WTZ w Gostyninie i kierownika Pana Łukasza Ciesielskiego.

Dziękujemy również młodzieży z Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie oraz młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Gostyninie, oraz ich opiekunom Pani Małgorzacie Kicka i Pani Monice Szczypawka.

 

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates