Świadczenie 500 zł dla dzieci w pieczy zastępczej

Łukasz Ciesielski włącz .

Dzieci w pieczy zastępczej otrzymają dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie. Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego będzie przysługiwać niezależnie od dochodu na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

 

W ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzono dwa świadczenia: dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w tej placówce. Od kwoty dodatku nie jest odprowadzany podatek.

Dla kogo dodatek wychowawczy?

Dodatek ten przysługuje na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka, bez względu na kryterium dochodowe. Jest on udzielany na wniosek rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.

Ważne! Dodatek otrzymają zarówno osoby otrzymujące świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jak również osoby otrzymujące świadczenia na zasadach z ustawy o pomocy społecznej (art. 226 ust. 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

Dla kogo dodatek do zryczałtowanej kwoty?

W przypadku placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego, na każde dziecko umieszczone w tej placówce, przysługuje do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w tej placówce. Dodatek ten przysługuje na wniosek dyrektora placówki.

Uwaga!

Dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty  nie przysługuje na dziecko pozostające w pieczy zastępczej po ukończeniu przez nie 18 roku życia.

Gdzie złożyć wniosek?

Przyznanie dodatku następuje w drodze decyzji. Wniosek należy złożyć w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wzór wniosku nie jest określany rozporządzeniem. Jest to analogiczne rozwiązanie jak w przypadku świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej.

Ważne! Nie obowiązuje wzór wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego określony w rozporządzeniu ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Na jaki okres przysługuje dodatek?

Prawo do dodatku ustala się na okres 12 miesięcy. W przypadku braku zmian w sytuacji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka mającej wpływ na prawo do dodatku wychowawczego ustala się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu.

Od kiedy przysługuje dodatek?

Dodatek przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka odpowiednio w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka lub placówki, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku.

Ważne terminy!

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do dodatku wychowawczego lub dodatku do zryczałtowanej kwoty, przysługującego na dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r.), prawo do dodatku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie wymienionej ustawy (czyli od 1 kwietnia).

Oznacza to, że jeżeli rodzina zastępcza złoży wniosek np. 15 czerwca, dostanie wyrównanie od kwietnia. Natomiast w przypadku złożenia wniosku dopiero  np. 7 lipca, dodatek będzie przysługiwał tylko od lipca.

Dodatek wychowawczy i dodatek do zryczałtowanej kwoty jest finansowany w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Gmina i powiat nie ponoszą wydatków związanych z tym świadczeniem.

 

Więcej informacji a stronie http://www.mazowieckie.pl/pl/urzad/polityka-spoleczna

ZAPROSZENIE

Łukasz Ciesielski włącz .

          Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie, Zespół ds. Pieczy Zastępczej ogłasza nabór kandydatów gotowych stworzyć jedną z form opieki zastępczej dla dzieci, które z różnych przyczyn nie mogą dalej przebywać ze swoimi rodzicami biologicznymi.


Zachęcamy do wzięcia udziału w bezpłatnym, kilkumiesięcznym szkoleniu dla kandydatów na niezawodowe i zawodowe rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka lub dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego.


Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia oraz rodzinnej pieczy zastępczej można uzyskać w siedzibie PCPR w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 1a  w godzinach: 7.30 -15.30 lub pod numerem telefonu 24 235 22 92


Planowany termin rozpoczęcia szkolenia: 01.04.2016r.

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gostyninie

Łukasz Ciesielski włącz .

          Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

- Sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności -

w Gostyninie ul. Ozdowskiego 1a, 09-500 Gostynin.

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie

Kwestionariusz osobowy

Uwaga, zmiana wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach pp. „Aktywny Samorząd“

Łukasz Ciesielski włącz .

PCPR w Gostyninie informuje, iż zmienił się formularz wniosku w zakresie: wniosek osoba pełnoletnia, wniosek dziecko/podopieczny oraz wkładka Moduł II. Wszystkie osoby, które pobrały wniosek w wersji elektronicznej lub w PCPR wg starego wzoru proszone są o ponowne pobranie i uzupełnienie formularza wg nowego wzoru.

 

Pilotażowy Program Aktywny Samorząd w 2016r.

Moduły, obszary i zadania, które będą realizowane w 2016r. oraz terminy składania wniosków


 

Moduł I:

 • Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

 • Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

 • Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

 • Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

 • Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

 • Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

 • Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

 

Moduł I

 

01.04.2016r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I

30.08.2016r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I


 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

 

Moduł II

 

01.03.2016r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2015/2016

15.04.2016r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach

roku szkolnego/akademickiego 2015/2016

01.09.2016r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2016/2017

10.10.2016r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach

roku szkolnego/akademickiego 2016/2017

 

 

Więcej informacji pod adresem www:

http://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/3098,Aktywny-samorzad-w-2016-roku.html

 

DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

Super User włącz .

W dniu 20 czerwca 2015r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie zorganizowało na terenie Ośrodka Jeździeckiego „Victoria” w Bierzewicach Dzień Rodzicielstwa Zastępczego.

Spotkanie to było okazją do przeprowadzenia szkolenia dla rodzin zastępczych oraz  zaprezentowania filmów wyreżyserowanych przez grupę uczniów z LO im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie pod kierunkiem pedagoga szkoły, oraz uczennicy Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie.

Filmy te ukazały misję, jaką może pełnić każdy człowiek zapraszając do swojego domu i serca dziecko pozbawione opieki rodziny naturalnej.

Szczególnie ważnym dla rodzin zastępczych i organizatorów był udział w spotkaniu Starostów Powiatu Gostynińskiego, Burmistrza Miasta Gostynina, Wójta Gminy Gostynin i przedstawicieli gmin Powiatu Gostynińskiego. Obecność przedstawicieli samorządów jest wyrazem troski i wdzięczności za trud pracy rodzin zastępczych.

Organizator pieczy zastępczej do wspólnej zabawy zaprosił również dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych, podkreślając w ten sposób swoje zatroskanie o dzieci przebywające w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Dzieciom przygotowano liczne atrakcje takie jak: nauka jazdy konnej, jazda na kucyku, przejażdżki bryczkami, nauka tańca zumba. Wszyscy obejrzeli pokaz sztuk walki Krav Maga zaprezentowanej przez wolontariusza Pana Radosława Topólniaka. Dzieci i młodzież uczestniczyły w licznych konkursach i zabawach, zorganizowanych i prowadzonych przez wolontariuszy z Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie. Całej zabawie oraz biesiadowaniu towarzyszyła radosna muzyka, którą kierował w ramach wolontariatu Pan Łukasz Racki.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie będące Organizatorem Rodzinnej Pieczy zastępczej dziękuje wszystkim osobom, które przyczyniły się do uświetnienia tego wyjątkowego dnia.

Podziękowania kierujemy do:

 • Firmy Etos z Gdańska i sklepu Diverse w Gostyninie,
 • Sklepu Kaufland Polska sp. zo. o w Gostyninie,
 • Sklepu Ważka Pani Moniki Berlińskiej,
 • Sklepu Multi Fun Pani Małgorzty Rędzikowskiej-Mystkowskiej ,
 • Firmy Dubimex - Zakładu Przetwórstwa Mięsnego Pana Zygmunta Dubielak,
 • Przedsiębiorstwa rolno-spożywczego - piekarni Dubielak Pana Dariusza Dubielak,
 • Księgarni Pana Tomaszewskiego Mariana,
 • Księgarni Pana Tadeusza Tomaszewskiego,
 • Gabinetu Masażu „IMADŁO” Pana Piotra Tucholskiego,
 • Restauracji „BAJKA” Pani Agaty Olewnik,
 • Strefy Urody „EWELINA” Pani Eweliny Piotrowskiej-Radeckiej,
 • Ośrodka Rozwoju Osobistego „POKOCHAJ SIEBIE” Pani Renaty Bąk,
 • Restauracji 40 + Państwa Balcerzak,
 • BORDOO PIZZA Pana Tomasza Ambroziewicza,
 • Pana Ryszarda Karaś,
 • Firmy OLI-BUD Materiały Budowlane Pani Agnieszki Zielińskiej – Myszkowskiej,
 • Sklepu „KAMELEON” Pani Katarzyny Wasiewicz,
 • Salonu kosmetycznego „STUDIO LA FEMME” Pani Katarzyny Dawidowskiej,
 • Salonu Fryzjerskiego „DOROTA” Pani Doroty Pokropińskiej,
 • Butiku „WENECJA” w Gostyninie,
 • Akademii Inicjatyw Młodzieżowych,
 • PUFOTEKA.PL Pana Macieja Leszczyńskiego,
 • Firmy „PRZEMO” Pana Przemysława Tyrajskiego,
 • Drukarni MAXTON Pana Waldemara Chmieleckiego,
 • Pana Roberta Kołodziejskiego,
 • Pana Radosława Topólniak,
 • Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Gostyninie oraz Pani Dyrektor Zofii Piotrowskiej,
 • Rodzinnego Domu Dziecka w Ruszkowie oraz Pani Dyrektor Sylwii Andrysiak,
 • Rodzinnego Domu Dziecka w Ruszkowie oraz Pani Dyrektor Joanny Banach,
 • Pana Piotra Tucholskiego,
 • Pana Łukasza Rackiego,
 • Pana Tomasza Waćkowskiego,
 • Drukarni „SZMYDT” w Gostyninie,
 • Pani Barbary Budner,
 • Księgarni Hurt-Detal Pani J. Karolskiej,
 • Firmy Daunpol Płock J. Kwiatkowskiej,
 • Firmy Chocobakal Pana Jarosława Palczewskiego,
 • WTZ w Gostyninie i kierownika Pana Łukasza Ciesielskiego.

Dziękujemy również młodzieży z Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie oraz młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Gostyninie, oraz ich opiekunom Pani Małgorzacie Kicka i Pani Monice Szczypawka.

 

NOWE ZASADY WYDAWANIA KART PARKINGOWYCH

Super User włącz .

znaczekUprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2014r. będą obowiązywały nowe zasady wydawania kart parkingowych
 osobom niepełnosprawnym i placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych. Wydane do tego czasu karty parkingowe stracą swoją ważność z dniem 30. 11. 2014r.

Kto zachowuje uprawnienia do karty parkingowej?

Uprawnienia do karty parkingowej zachowają jedynie osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności, posiadające w orzeczeniu 
o stopniu niepełnosprawności jeden z trzech symboli przyczyny niepełnosprawności: 04-O, 05-R lub 10-N orazzawierające wskazanie 
o spełnieniu przesłanek uprawniających do uzyskania karty parkingowej 
. Osoby te na wymianę dokumentu będą miały 5 miesięcy, ale w tym celu mogą już od 1 lipca 2014r. zgłaszać się do Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności właściwego do miejsca swego zamieszkania (wykaz zespołów- do pobrania).

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates