Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności z dnia 28.09.2016r.

włącz .

   Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gostyninie

ul. Ozdowskiego 1a

09-500 Gostynin

Wymagania i załączniki:

Ogłoszenie.

Kwestionariusz osobowy

Unieważnienie naboru na stanowisko urzędnicze - Sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności z dnia 01.08.2016r.

włącz .

Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności unieważnia  zapytanie ofertowe z dnia 18.03.2016r.  na nabór na stanowisko urzędnicze  - Sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - w Gostyninie ul. Ozdowskiego 1a, 09-500 Gostynin.

Powodem unieważnienia jest to, iż:

- nie wpłynęła żadna oferta.

STOP PRZEMOCY !!!

włącz .

Informacja - "Konsultacje społeczne"

włącz .


Szanowni Państwo,


pragniemy skutecznie unowocześnić system wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych. We współpracy z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchamiamy szerokie konsultacje społeczne, które pozwolą na wypracowanie efektywnego otoczenia prawnego dla wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Konsultacje te pozwolą na przebudowę i unowocześnienie systemu wsparcia, funkcjonującego już 25 lat.


Za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej Funduszu w zakładce
„Konsultacje społeczne”, można zgłaszać uwagi do obowiązującego systemu prawnego.

Link do formularza: http://www.pfron.org.pl/pl/konsultacje-spoleczne/3226,Formularz.html

To pierwsze konsultacje ustawy o rehabilitacji, w których każdy może zgłosić swoje uwagi.

Konsultacje chcemy zakończyć do 15 września 2016 roku.

Oprócz formularza prezentowane są również listy aktów wykonawczych do ustawy o rehabilitacji oraz wynikające z prawa kompetencje poszczególnych organów. Zestawienia te umożliwią Państwu łatwiejszą orientację w problematyce, którą poddajemy konsultacjom.

PFRON uruchomi także infolinię do obsługi konsultacji społecznych.

                                                                                                                Z poważaniem


       Pełnomocnik Rządu                                                  Prezes Zarządu

ds. Osób Niepełnosprawnych                         Państwowego Funduszu Rehabilitacji

    Krzysztof Michałkiewicz                                    Osób Niepełnosprawnych

                                                                                    Robert Kwiatkowski

ZARZĄD POWIATU GOSTYNINSKIEGO ogłasza nabór

włącz .

na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

- Dyrektor Domu dla Dzieci

w Gostyninie  ul. Kościuszki 37 m 2 i 3

Szczegóły ...

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

włącz .

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie ul. Ozdowskiego 1A, 09-500 Gostynin


W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. , poz. 2164 ze zm. ) bez przeprowadzania procedury wyżej wskazaną ustawą Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie usługi.


I. Opis przedmiotu zamówienia:


Zlecenie zadań TERAPEUTY RODZINNEGO w projekcie: „Przemocy mówię nie – wiedzy mówię tak” w ramach Programu Osłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY
W RODZINIE”

Szczegóły ...

Projekt pt. „Przemocy mówię nie – wiedzy mówię tak” 2016r.

włącz .

      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie informuje, że będzie realizowało projekt pt. „Przemocy mówię nie – wiedzy mówię tak” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2016r.

 Okres realizacji projektu sierpień – grudzień 2016

     Grupę docelową będą stanowiły osoby doświadczające przemocy, osoby zagrożone zjawiskiem przemocy oraz osoby realizujące zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

     Głównym celem projektu jest zwiększenie jakości i dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie.

     Uczestnicy programu zostaną objęci następującymi formami pomocy: indywidualne spotkania i konsultacje ze specjalistami, spotkania grupy wsparcia, szkolenia.

     Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie ul. Ozdowskiego 1A 09- 500 Gostynin nr tel. 24 235 22 92 w.6

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 29.06.2016

włącz .

          Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

- Sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności -

w Gostyninie ul. Ozdowskiego 1a, 09-500 Gostynin.

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie

Kwestionariusz osobowy

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

włącz .

        Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie, ul. J. Ozdowskiego 1A została wybrana Pani Barbara Budner zamieszkała Zaborów Nowy.

Szczegóły ...

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates