Informacja o wynikach zapytania ofertowego - nauka języka angielskiego

Dominika Molik włącz .

Informacja o wynikach zapytania ofertowego na przeprowadzenie indywidualnych zajęć

z zakresu nauki języka angielskiego dla 8 uczestników projektu "Lepszy start"

 

Wynik zapytania ofertowego...

Informacja o wynikach zapytania ofertowego - prawo jazdy kat. B

Dominika Molik włącz .

Informacja o wynikach zapytania ofertowego na przeprowadzenie kursu na prawo 

jazdy kat. B dla uczestników projektu "Lepszy start".

Wynik zapytania ofertowego...

Grupa wsparcia dla kobiet doznających przemocy

Dominika Molik włącz .

   

    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie, informuje iż w dniu 23 marca 2017r. o godz. 16.00 odbędzie się spotkanie grupy wsparcia kobiet doznających przemocy. Miejsce spotkania to siedziba PCPR-u przy ulicy Ozdowskiego 1a w Gostyninie.

    Program przeznaczony jest dla kobiet, które są ofiarami przemocy domowej. Grupa ma charakter otwarty i cykliczny - spotkania będą odbywać się raz w miesiącu. Uczestnictwo w spotkaniach grupy wsparcia jest dobrowolne i bezpłatne. Obowiązuje zasada dyskrecji.

    Głównym celem grupy wsparcia jest podejmowanie działań w kierunku zatrzymania przemocy w rodzinie poprzez zwiększenie świadomości przysługujących praw, wzrost poczucia własnej wartości i kompetencji społecznych.

 

Informacja o wynikach zapytania ofertowego - program korekcyjno-edukacyjny

Dominika Molik włącz .

    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie informuje, że w wyniku zakończenia procedury zapytania ofertowego, dotyczącego przeprowadzenia w 2017 roku programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc, wybrano wykonawcę: Jarosław Robert Aftyka, Joanna Tańska.

Zaproszenie do składania ofert - kurs językowy

Dominika Molik włącz .

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

DOTYCZĄCE  PRZEPROWADZENIA KURSU JĘZYKOWEGO

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie w związku z realizacją projektu „Lepszy start” w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, poszukuje 2 lektorów języka angielskiego do przeprowadzenia indywidualnego kursu j.angielskiego.

Szczegóły oferty...

Załącznik nr 1...

Załącznik nr 2...

Załącznik nr 3...

informacja o wynikach zapytania ofertowego - pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego

Dominika Molik włącz .

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na pełnienie w roku 2017 nadzoru nad robotami budowlanymi, w związku z likwidacją barier architektonicznych i technicznych u osób z niepełnosprawnościami, zamieszkałych na terenie powiatu gostynińskiego.                                      

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 1a, 09-500 Gostynin

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie informuje, iż w wyniku analizy złożonych dokumentów w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, dokonało wyboru oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego:

                                                                                       oferta: "PRO-BAN" Maciej Banach

                                                                                       Projektowanie, kosztorysowanie, nadzory

                                                                                       Gostynin

 

Zaproszenie do składania ofert - program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc

Dominika Molik włącz .

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia programu korekcyjno-edukacyjnego

dla osób stosujących przemoc

    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie w związku z realizacją oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, zaprasza do składania ofert dotyczących przeprowadzenia w 2017r. programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Szczegóły zapytania ofertowego...

Załączniki...

Uwaga Studenci!

Dominika Molik włącz .

    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie informuje, iż wnioski o przyznanie dofinansowania w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" Modułu II, tj. pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym - będą przyjmowane w terminie 01.03.2017r. - 30.03.2017r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017).

    Druki wniosków są dostępne na stronie internetowej w zakładce "Aktywny Samorząd" lub w siedzibie PCPR, przy ul. Ozdowskiego 1A.

program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych

Dominika Molik włącz .

 

PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO - EDUKACYJNYCH DLA OSÓB

STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie informuje, iż w okresie od marca do czerwca 2017r. będzie realizowało program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zapraszamy do uczestnictwa w programie osoby zobowiązane przez Sąd, Prokuraturę, Zespoły Interdyscyplinarne, Policję, Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodki Pomocy Społecznej i kuratorów, a także osoby zgłaszające się dobrowolnie, które pragną przemiany i polepszenia relacji w rodzinie.

Kandydaci do programu nie mogą mieć aktywnych objawów choroby psychicznej, muszą zachowywać abstynencję od alkoholu i innych środków odurzających oraz powinni przyznawać się do stosowania przemocy. Osoby, u których rozpoznano uzależnienie od alkoholu lub narkotyków w pierwszej kolejności powinny być skierowane na terapię uzależnienia.

Konsultacje oraz zajęcia są bezpłatne, a uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ich odbyciu.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO POBRANIA

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates